Shop

Si t'interessa adquirir originals, làmines, llibres autoeditats o sol.licitar un encàrrec personalitzat, pots contactar-me directament per mail o bé també pots trobar les làmines, llibres autoeditats i altres productes en les següents botigues: 

Si te interesa adquirir originales, láminas, libros autoeditados o solicitar un encargo personalizado, puedes contactarme directamente por mail o también puedes encontrar las láminas, libros autoeditados y otros productos en los siguientes tiendas:

If you are interested in purchasing any of the original artworks, prints, self-released books or request a custom order, you can contact me directy by mail. Or you can also find my artwork prints, self-released books and other products at the following shops:
La Parada
laparada.org
llibres@laparada.org


PAELLA SHOWROOM
PaellaShowroom
Plaza Vicent Martorell 2, 08001 Barcelona
T. 936 67 43 41
No hay comentarios:

Publicar un comentario