12.1.15

la imaginació i la pintura

Buscant nous camins i vies per explorar, aquest passat desembre vaig assistir a un curs de pintura a la Central Saint Martins-University of the Arts London impartit per l'Ewa Gargulinska, una artista d'origen polonès amb una obra expressionista romàntica. 

En alguns moments ha estat vertiginós lliurar-me a les seves indicacions, de vegades gens convençuda per voler-me aferrar a les meves idees, i d'altres he confiat cegament en el camí cap a on ens portava... en qualsevol cas l'experiència ha estat realment intensa i molt interessant! Però sobretot, conèixer l'Ewa ha estat un regal inspirador. És una persona admirable tant en l'àmbit professional com humà, molt generosa, d'un tracte càlid i entregada al procés de creació de cada individu.

Seeking new ways and avenues to explore, this past December I attended a painting course at Central Saint Martins-University of the Arts London taught by Ewa Gargulinska, an artist of Polish origin with a romantic expressionist work.

At times it has been dizzying to give myself to her directions, sometimes unconvinced willing to hold myself onto my ideas, and sometimes I have trusted blindly in the path which she was guiding us... in any case, the experience has been truly intense and very interesting! But above all, meeting Ewa has been an inspiring gift. She is an admirable person, both professional and human level, very generous, of a warm welcome and given to the creative process of each individual.
 
La seva metodologia i els objectius d'aquest curs es basen en expressar-se a través de la imaginació a partir d'idees pròpies i associacions lliures, d'una manera espontània on el més important és relaxar-se, estar ben concentrat, experimentar sense por, sense expectatives, sense buscar un resultat, sense judicis i sense ego.

Ha estat una experiència realment interessant. Deixar de banda l'ego ha significat una petita lluita, sempre sorgeix aquest desig incontrolable de voler deixar la nostra empremta personal en l'obra i definir allò que nosaltres volem que es defineixi. O bé ens aferrem sense sentit a què tenim al davant i ens costa renunciar-hi, o destruir-la per donar lloc a alguna cosa nova que no sabem com serà. Però en realitat, abandonar aquesta necessitat de control, gaudir del procés en què estem submergits, i aprendre a apreciar i observar el que va sorgint davant teu per intervenir només allà on realment fa falta, sense voler definir en excés, deixa la porta oberta a un món ple d'imaginació. Sorgeixen resultats inesperats i realment sorprenents, que tenen una força que va més enllà de la nostra intervenció, una obra més viva i honesta.

The methodology and objectives of this course are based on expressg yourself through imagination from own ideas and free associations, spontaneously where the most important thing is to relax, be very focused, experiment without fear, without expectations, without looking for a result, without judgements and no ego.

It has been a trully interesting experience. Leaving aside the ego away has led into a inner struggle, it unconsciously arises this uncontrollable desire to leave our personal impression on the work and define what we want to be defined. Or we senseless hold ourselves on to what lies ahead and it's difficult for us to give up on it, or destroy it to give rise to something new we don´t know how it will be. But indeed, if we abandon this need for control, enjoy the process in which we are immersed, and learn to appreciate and observe what is emerging in front of you to intervene, only where is actually needed -without defining in excess-, it leaves the door open to a whole world full of imagination. Unexpected and surprising results arise, which have a strength that goes beyond our intervention, a more vivid and honest work.
pintant la por
painting the fear
pintant l'alegria i la tristesa
painting happiness and sadness
creació d'escultures vives
creating living sculptures


Des de la imaginació cap a la imaginació, una manera de treballar plena de subtileses que transmeten molt més que qualsevol voluntat expressa de comunicar alguna cosa en concret. Una obra que convida a l'observació lenta, on la teva mirada va construint tot un món al voltant de les formes suggerides, els colors o les textures. I sense pretendre-ho, es crea una connexió entre les emocions i experiències personals a partir de les que treballa l'artista i les emocions de l'espectador, cadascú amb matisos i experiències diferents, però al cap i a la fi les emocions són universals.

From imagination towards imagination, a way of working full of subtleties that convey on far more than any express willingness to communicate something specific. A work that calls on slow observation, where your gaze builds a world around the suggested shapes, colors and textures. And unwittingly, a connection is created between the artist's emotions and personal experiences and the viewer's, each with different nuances and experiences, but after all emotions are universal.
mostra i observació dels exercicis amb l'Ewa
display and observation of the exercicies with Ewa
pintant el so de la música
painting the sound of music


Aquesta és l'última foto que vaig fer a Londres en un parc de camí a l'aeroport. Una vegada més, sense cap mena d'intencionalitat, sorgeix una connexió màgica entre el que creem i l'univers que ens envolta.

This is the last picture I took in London, in a park on my way to the airport. Once more, without any intention, a magical connection between what we create and the universe around us arises.


bye bye London, see you soon Ewa!


*un agraïment especial a TitanArts pel seu suport com a patrocinador de materials de pintura*
*Special thanks to TitanArts for its support as a sponsor of paint materials*español
 
Buscando nuevos caminos y vías para explorar, este pasado diciembre asistí a un curso de pintura en Central Saint Martins-University of the Arts London impartido por Ewa Gargulinska, una artista de origen polaco con una obra expresionista romántica.

En algunos momentos ha sido vertiginoso entregarme a sus indicaciones, a veces nada convencida por quererme aferrar a mis ideas, y otras he confiado ciegamente en el camino hacia donde nos guiaba... en cualquier caso la experiencia ha sido realmente intensa y muy interesante! Pero sobre todo, conocer el Ewa ha sido un regalo inspirador. Es una persona admirable tanto en el ámbito profesional como humano, muy generosa, de un trato cálido y entregada al proceso de creación de cada individuo.

La metodología y los objetivos de este curso se basan en expresarse a través de la imaginación a partir de ideas propias y asociaciones libres, de una manera espontánea donde lo más importante es relajarse, estar muy concentrado, experimentar sin miedo, sin expectativas, sin buscar un resultado, sin juicios y sin ego.

Ha sido una experiencia realmente interesante. Dejar de lado el ego ha significado una pequeña lucha, siempre surge este deseo incontrolable de querer dejar nuestra impronta personal en la obra y definir aquello que nosotros queremos que se defina. O bien nos aferramos sin sentido a lo que tenemos delante y nos cuesta renunciar, y destruir para dar lugar a algo nuevo que no sabemos cómo será. Pero en realidad, abandonar esta necesidad de control, disfrutar del proceso en el que estamos sumergidos, y aprender a apreciar y observar lo que va surgiendo ante ti para intervenir sólo allá donde realmente hace falta, sin querer definir en exceso, deja la puerta abierta a un mundo lleno de imaginación. Surgen resultados inesperados y realmente sorprendentes, que tienen una fuerza que va más allá de nuestra intervención, una obra más viva y honesta.

Desde la imaginación hacia la imaginación, una manera de trabajar llena de sutilezas que transmiten mucho más que cualquier voluntad expresa de comunicar algo en concreto. Una obra que invita a la observación lenta, donde tu mirada va construyendo todo un mundo alrededor de las formas sugeridas, los colores o las texturas. Y sin pretenderlo, se crea una conexión entre las emociones y experiencias personales a partir de las que trabaja el artista y las emociones del espectador, cada cual con matices y experiencias diferentes, pero al fin y al cabo las emociones son universales.

Esta es la última foto que hice en Londres en un parque de camino al aeropuerto. Una vez más, sin ningún tipo de intencionalidad, surge una conexión mágica entre lo que creamos y el universo que nos rodea.

*un agradecimiento especial a TitanArts por su apoyo como patrocinador de materiales de pintura*No hay comentarios:

Publicar un comentario